Νέα κα?ο?ή ??η ?ερμανία, με 44,5 εκα?ομμύρια ??αλλήλο??

? αριθμ?? ??ν α?α??ολο?μέν?ν έ?θα?ε ?ε νέο ρεκ?ρ ??η ?ερμανία ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? έ?ο??, με 44,5 εκα?ομμύρια εργαζομένο??, ?ύμ??να με ?α ?ρο??ρινά ??οι?εία ?ο? δημο?ιο?οίη?ε ?ήμερα ?ο ?ρα?είο ?μο??ονδιακ? ?ρα?είο Σ?α?ι??ική? (Destatis).

?ερολίνο, 16 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? αριθμ?? ??ν α?α??ολο?μέν?ν έ??α?ε ?ε νέο ρεκ?ρ ??η ?ερμανία ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? έ?ο??, με 44,5 εκα?ομμύρια ??αλλήλο??, ?ύμ??να με ?α ?ρο??ρινά ??οι?εία ?ο? έγιναν δημ??ια ?ήμερα η ?μο??ονδιακή Σ?α?ι??ική Υ?ηρε?ία (Destatis).

Υ?άρ?ο?ν 668.000 ?ερι????ερα ?ε ??έ?η με ?ο αν?ί??οι?ο ?ρίμηνο ?ο? 2016 και αύξη?η κα?ά 1,5%, ?ο ίδιο ?ο?ο??? ??ην ?ρ??η και κα?ά ?ο δεύ?ερο ήμι?? ?ο? έ?ο??.

??ο για ?ο δεύ?ερο ήμι?? ?ο? αριθμού ??ν α?α??ολο?μέν?ν α?ξήθηκε κα?ά 0,6% (275.000 ά?ομα), Destatis εί?ε, ?ημει?νον?α? ??ι, ?αρ?λο ?ο? η αύξη?η ??ην ?ερίοδο α??ή είναι ??νήθ??, ιδιαί?ερα ??ην αγορά εργα?ία? ??ν νέ?ν ?ο? αρ?ίζο?ν δι?λή ε?αγγελμα?ική ?ο?? κα?άρ?ι?η, ?έ?ο? ή?αν άν? ?ο? μέ?ο? ?ρο?.

? αριθμ?? ??ν εργαζομέν?ν ανά λογαρια?μ? για ?ρ??η ?ορά, ?ο εμ??διο ξε?έρα?ε ?α 40 εκα?ομμύρια, α?ξάνον?α? κα?ά 1,8% ?ο ?ρίμηνο, εν? ο αριθμ?? ??ν ελεύθερ?ν ε?αγγελμα?ι?ν (??μ?εριλαμβανομέν?ν ??ν μελ?ν ?η? οικογένεια? ?ο? ?ρο?λαμβάνον?αι α?? ), έ?? και 4,3 εκα?. ε?ρ?. Σ?νολικά, η ε?ή?ια αύξη?η ?η? α?α???λη?η? ή?αν ιδιαί?ερα ?ημαν?ική ??ον ?ομέα ??ν δημ??ι?ν ??ηρε?ι?ν, ?η? εκ?αίδε??η? και ?η? ?γεία? (1,9%), ε?αιρείε? ?αρο?ή? ??ηρε?ι?ν (2,7%) και ?ο εμ??ριο, ?ι? με?α?ορέ?, και ε??ία?η? (1,3%).

? αύξη?η ?η? α?α???λη?η? εν??? ??ν μονάδ?ν ?αραγ?γή? ή?αν 0,8%, εν? η κα?α?κε?ή ή?αν 1,8% και ??η γε?ργία και ?ην αλιεία 0,5%. ??νο ?ο ε?άγγελμα ??ον ?ρημα?ο?ι????ικ? και α??αλι??ικ? ?ομέα μει?θηκε, ??ο? ??ήρ?αν 20.000 λιγ??ερα α?α??ολούμενοι ??ην ?ρί?η (1,7% λιγ??ερο α?? ?, ?ι ?ριν α?? ένα ?ρ?νο).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%