? ???ανία θα μ?ορού?ε να ?ά?ει 37.400 εκα?. ??ρ? α?? ?α ε?ρ??α?κά κονδύλια με?ά ?ο "brexit"

? ??νέ?ι?η ??ν ε?ρ??α?κ?ν ?αμεί?ν ??νο?ή?, ?ο? ι?οδ?ναμεί με ?ο ένα ?ρί?ο ?ο? ??νολικού ?ρο??ολογι?μού, α?ο?ελεί ?ο αν?ικείμενο ?η? ?ροε?οιμα?ία? ?ο? ε??μενο? κοινο?ικού δημο?ιονομικού ?λαι?ίο? με?ά ?ο "brexit" και, εάν ??άρξει ?ερικο?ή α??ού ?ο? ??οι?είο?, η ???ανία θα μ?ορού?ε να ??αμα?ή?ει να λαμβάνει 37,400 εκα?ομμύρια ε?ρ?.

?ρ?ξέλλε?, 16η, Νοέμβρη (EFE) .- ? ??νέ?εια ??ν ε?ρ??α?κ?ν ?αμεί?ν ??νο?ή?, ?ο? ι?οδ?ναμεί με ?ο ένα ?ρί?ο ?ο? ??νολικού ?ρο??ολογι?μού, ?α ενδια?ερ?μενα ?ο? αν?ιμε???ίζει η ανά???ξη ?ο? ε??μενο? ?λαι?ίο? ? κοινο?ική ?ρημα?οδο?ική με?ά ?ο «brexit» και ?ερικο?ή ?ε α??? ?ο ?αι?νίδι, η ???ανία δεν μ?ορού?ε ?λέον να λαμβάνε?ε ??μβεί 37,400 εκα?ομμύρια ε?ρ?.

???ι λέει ένα ε???ερικ? έγγρα?ο ?ο? ??ν?ά?θηκε α?? ?ο Τμήμα Περι?ερειακή? Πολι?ική? ?η? ??ρ??α?κή? ??ι?ρο?ή? (??), ??ο ο?οίο εί?ε ?ρ??βα?η η Efe, ??ο? ?ρο?άθηκαν ?ρία ?ιθανά ?ενάρια για ?ον ε?ρ??α?κ? ?ρο??ολογι?μ? ??ο ?λαί?ιο α??ού ?ο? ?ομέα με?ά 2020: μια ?ερικο?ή ?ο? 30%, μια μεί??η κα?ά 15% και η ??νέ?ι?η ?η? ?ημερινή? κα?ά??α?η?

Σ?ο ?ενάριο ?η? μεί??η? ??ν κονδ?λί?ν για ?η ??νο?ή 30%, ?ο ?λέον α?ομακρ??μένο α?? ?ην κα?ά??α?η. ??ί ?ο? ?αρ?ν?ο?, ?α διαθέ?ιμα ?ρήμα?α θα δια?εθούν α?οκλει??ικά ??α κρά?η μέλη ?ο? θε?ρούν?αι "λιγ??ερο ανε???γμένα", ?α ο?οία βά?ει ??ν ?ημεριν?ν κρι?ηρί?ν θα είναι ?α ανα?ολικά, ? Πορ?ογαλία.

? ???ανία θα ?ά?ει ?λα ?α ?αμεία ??νο?ή? ?ο? λαμβάνον?αι κα?ά ?ην ?ερίοδο με?αξύ 2014 και 2020, ?ερί?ο? 37,400 εκα?ομμύρια ε?ρ? α?ιερ?μένο, με?αξύ άλλ?ν, για ?ην ενί????η ?η? ?ην έν?αξη ??ην αγορά εργα?ία?, ?ην ?ρο?θη?η ?η? κοιν?νική? έν?αξη? και ?η διε?κ?λ?ν?η ?ρ??βα?η? ??ν ??? ??ην ?ρημα?οδ??η?η. Σ?ην ίδια κα?ά??α?η θα ??ήρ?αν ??ρε? ???? η ?αλλία, η ?ερμανία, Το ?έλγιο, ?ην ?λλανδία και ?ην ??αλία.

? εικ?να ?ο? ?αρο??ιάζει η ?ερικο?ή ?ο? 15% ?ε α??? ?ο ?αι?νίδι δεν είναι κολακε??ικ? για ?ι? ?ερι????ερε? ι??ανικέ? ?ερι?έρειε?, δι??ι α??? ?ο ?ενάριο ??νε?άγε?αι ??ι μ?νο οι ?ερι?έρειε? με κα?ά κε?αλήν ??γ?Π ?αμηλ??ερο α?? ?ο 75% ?ο? ε?ρ??α?κού μέ?ο? ?ρο? θα λάβο?ν κοινο?ική ?ρημα?οδο?ική ??ήριξη α?? α??? ?ο ?ρ?γραμμα. ??νο η ?νδαλο??ία, η ?α??ίλια-?α ?άν??α, ?ούρθια και Extremadura ?ληροί ?ο κρι?ήριο α???, εν? οι ?ερι?έρειε? με?άβα?η? (?αλικία, ???ούρια?, Cantabria, La Rioja, ?η? ?αλένθια και ??ν ?αλεαρίδ?ν Νή??ν, με ??Π με?αξύ 75% και 90% ?ο? μέ?ο? ?ρο? ?η? ??ρ??α?κή) και η ?ιο ανε???γμένη (?αδρί?η, ?α?αλονία, ?ραγονία, Ναβάρα και ?η Χ?ρα ??ν ?ά?κ?ν, με ?άν? α?? ?ο 90% ?ο? μέ?ο? ??Π ?η? ??) δεν θα είναι ?λέον ε?ιλέξιμα για ενί????η.

Το ?ενάριο δια?ηρεί ?ον ?ρέ?ον?α ?ρο??ολογι?μ? για ?ο κε?άλαιο ?η? ??νο?ή? θα ε?έ?ρε?ε ?ε ?λε? ?ι? α???νομε? κοιν??η?ε? να εξακολο?θή?ο?ν να έ?ο?ν ?ρ??βα?η ?ε α??ά ?α κε?άλαια.

?ε βά?η α??ή ?ην ???θε?η, η ??ι?ρο?ή θα μ?ορού?ε ε?ικαιρο?οιούν ?α κρι?ήρια ?ο? ?ρη?ιμο?οιούν?αι για να με?ρή?ο?ν εάν μια ?ερι?έρεια θε?ρεί?αι "?ε με?αβα?ικ? ??άδιο", η ο?οία θα ή?αν ο?οιαδή?ο?ε ?εριο?ή με κα?ά κε?αλήν ??γ?Π με?αξύ 75 και 100% ?ο? ε?ρ??α?κού μέ?ο? ?ρο?, ?ε ?ύγκρι?η με ?ο εύρο? με?αξύ 75 και 90% ?ο? ε?αρμ?ζε?αι ?ήμερα. ???ή είναι η ?ρ??η ?ορά ?ο? η ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή δίνει ??γκεκριμένα ??οι?εία για ?ον αν?ίκ???ο ?ο? θα μ?ορού?ε να έ?ει ??ον ε??μενο ?ρο??ολογι?μ? ??ρ??α?κή ?αραγ?γή ??ο ?ν?μένο ?α?ίλειο, ?ο ο?οίο θα α?ή?ει μια ?ρύ?α 16% ??ο?? κοινο?ικού? λογαρια?μού?, και η ά?ιξη ??ν νέ?ν ?ρο?εραιο?ή??ν δα?αν?ν, ???? ?ην ε?αρμογή μια? κοινή? αμ?ν?ική? ή νέε? ??ρα?ηγικέ? για ?η δια?είρι?η ?η? με?ανά??ε??η?. ? ?ρο??ολογι?μ?? ?η? ?? αν?ι?ρο???εύει ?ήμερα ?ο 1% ?ο? ?λού?ο? ?ο? ?αράγε?αι α?? ?α είκο?ι οκ?? κρά?η μέλη κάθε ?ρ?νο, αλλά η ??ι?ρο?ή ?κ?ιμά ??ι, ?ροκειμένο? να δια?ηρηθούν οι ?ημαν?ικ??ερε? ?ημερινέ? ?ολι?ικέ? και να αν?ιμε???ι??ούν οι νέε? ?ροκλή?ει?, ?ο ?ο?ο??? α??? ?ρέ?ει να α?ξηθεί ??ο 1,2%. ?ν και ?α κε?άλαια ??α ο?οία ?ι ?ιθανέ? ?ερικο?έ? με?ά ?ο 2020 δεν είναι ακ?μη ε?ί?ημε?, η ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή ??ν Περι?ερει?ν (??Π), η ο?οία εκ?ρο???εί ?ι? ?ο?ικέ? αρ?έ? ?ε ολ?κληρη ?ην ??, ή?αν ε?ικε?αλή? ?η? ? ?ρ??οβο?λία α??ή ??γκεν?ρ?νει ?ην ??ο??ήριξη ??ν δημάρ??ν, ??ν ?ερι?ερειακ?ν ?ροέδρ?ν και ??ν βο?λε???ν ?ο? ?? ??ην ?ολι?ική ??νο?ή?, ?ο «κύριο ε?ενδ??ικ? μέ?ο ??ην ??», ?ο ο?οίο ?ρέ?ει να ?αραμείνει «ένα ??λ?να ??ον ?ρο??ολογι?μ? ?η? ?? με?ά ?ο 2020», εξηγούν.

? Πρ?εδρο? ?η? ?ΤΠ Karl-Heinz Lambertz, εί?ε ?ε μια δήλ??η «ανη???ία» ?ο? για ?ο ?ιθανέ? ?ερικο?έ? ??ην ?αρού?α ?ολι?ική και εί?ε ??ι θα έ?ει «κα?α??ρο?ικέ? ??νέ?ειε?» ??ην κοιν?νική, οικονομική και εδα?ική ??νο?ή ??ην ??ρ??η.

«? ε?ι???ία ?η? ??ρ??η? είναι να δια??αλί?ει ??ι κάθε ?ολί?η? ?ε κάθε ?ερι?έρεια, ??λη και ??λη ε???ελεί?αι α?? ?ην ?ν??η. Lambertz με?ά ?η ??μμε?ο?ή ?ο?? ??ο ε?ρ??α?κ? κοιν?νικ? ?ύνοδο κορ??ή? ?ο? ?κέ?εμ?οργκ (Σο?ηδία).

? ??ι?ρο?ή αναμένε?αι να ?αρο??ιά?ει ?ην ?ρ??α?ή ?η? για ?ο μέλλον ?η? ?ολι?ική? για ?η ??νο?ή, με ?α ???λοι?α μέρο? ?ο? ε?ρ??α?κού ?ρο??ολογι?μού για ?ην ε??αε?ή ?ερίοδο με?αξύ 2021 και 2027, ?ον ?άιο ?ο? 2018.

Laura Zornoza

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%