?ι ε?ιθε?ρη?έ? ??ο?ρε?νο?ν ?ο?? εμ??ρο?? να μει??ο?ν ?ι? ?ιμέ? κα?ά 30% ??ην αγορά ?η? ?ενεζο?έλα?

?ι κ?βερνη?ικοί ε?ιθε?ρη?έ? ?η? ?ενεζο?έλα? ε?ο??εύον?αν ?ήμερα εκα?ον?άδε? κα?α??ήμα?α ??ι? αγορέ? ?ο? ?αράκα? και ?ε ολ?κληρη ?η ??ρα, ??ο? ??ο?ρέ??αν ?ι? ?ιμέ? να μει?θούν κα?ά 30% για να ?εριορί?ο?ν ?α "?εριθ?ρια" ??ν κερδ?ν ", κα?α?ολέμη?η ?η?" κερδο?κο?ία? "και" ?ρο??ορά ε????ι?μέν?ν Χρι??ο?γένν?ν "??ο?? λαού? ?η? ??ρα? ?η? ?αρα?βική?.

?αράκα?, 22 ?ο? Νοέμβρη (EFE) .- ε?ιθε?ρη?έ? ?η? ?ενεζο?έλα? κ?βέρνη?η ε?έβλε?ε εκα?ον?άδε? ε?ι?ειρή?ει? ?ήμερα ??ο ?αράκα? και ?ι? αγορέ? ?ε ?λη ?η ??ρα, η ο?οία ανάγκα?ε ?ι? ?ιμέ? ?ρο? ?α κά?? κα?ά 30% να ?εριορί?ε?ε ?α "?εριθ?ρια κέρδο??", να κα?α?ολεμή?ε?ε ?ην "κερδο?κο?ία" και να "?ρο??έρε?ε ένα ?αρούμενο Χρι??ούγεννα" ??ο?? λαού? ?η? ??ρα? ?η? ?αρα?βική?.

?ίναι αλλαν?ικά, ??ριά (...) ??ο?με ?αραγγείλει εκ????ει? ?ο? κ?μαίνον?αι α?? 10% έ?? 30% ??ν ?ερι????ερ?ν ?ρο??ν??ν, «ο ε?ικε?αλή? ?ο? ?θνικού ??ο??εία δήλ??ε κα?ά ?η διάρκεια ε?ιθε?ρη?η? για Υ?ερά??ι?η ??ν κοιν?νικο-οικονομικ?ν δικαι?μά??ν (Sundde), William ?ον?ρέρα?.

? ε?ι??ά?η?, ο ο?οίο? ??μμε?εί?ε ?ήμερα ??ην αξιο?οίη?η ?ο?? άνδρε? ?ο? ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ??ην δημο?ική αγορά ?η? Guaicaipuro Το ?αράκα?, ??νοδε??μενο α?? ?ράκ?ορε? ?η? ?ολιβαριανή? ?θνική? Φρο?ρά?, εξήγη?ε ??ι η ???κε?ή α?ο?ελεί μέρο? ?ο? εθνικού ??εδίο? για ?ην ε?ιθε?ρη?η ?ερί?ο? 12.000 κα?α??ημά??ν και ?ην κα?α?ολέμη?η ?ο? " κερδο?κο?ία "και" ?????ρε??η ". ?α?ά ?η διάρκεια ?ο? γύρο?, κα?ά ?ο ο?οίο ??νελή?θη?αν ?ο?λά?ι??ον δύο έμ?οροι για μη ??λη?η και ?????ρε??η ?ρο??ν??ν, κ?ρ?θηκαν αρκε?έ? εγκα?α??ά?ει? ?ύμ??να με ?ι? δια?άξει? κα?ά ?η? «κερδο?κο?ία», ?ο «μ?ο?κο?άζ» και άλλα αδικήμα?α ?ο? καλύ??ον?αι α?? ?ον οργανικ? ν?μο «δίκαιη ?ιμή».

?ον?ρέρα? ανέ?ερε ε?ί?η? ??ι α?? Την Τε?άρ?η, η ανά???ξη ?ο? Sundde ?ε ολ?κληρη ?η ??ρα θα ε?ικεν?ρ?θεί ε?ί?η? ??ην ε?ιβολή ??ν "??μ??νημέν?ν δίκαι?ν ?ιμ?ν" ?ο? ο οργανι?μ?? έ?ει καθορί?ει με?ά α?? διαβούλε??η με ?ο?? ?αραγ?γού? και άλλοι οικονομικοί ?αράγον?ε? ?ο? εμ?λέκον?αι. Σύμ??να με ?ην αναγν?ρι?μένη ε?αιρεία οικονομε?ρικ?ν οικονομικ?ν ??μβούλ?ν, η ?ενεζο?έλα ει?ήλθε ?ε ??ερ?ληθ?ρι?μ? ?ον ?κ??βριο, ??αν ?ρ??οκολλήθηκε ??ην η ι??ορία ένα? ?ληθ?ρι?μ?? ?άν? α?? 50%. ? α??αμά?η?η ??ο?ίμη?η ?ο? Bolivar έναν?ι ?ο? δολαρίο? ??ην ελεύθερη αγορά, ανεξάρ?η?α α?? ?ην αλλαγή ?ο? έθε?ε η κ?βέρνη?η, ?ροκάλε?ε έκρηξη ??ν μη βι??ιμ?ν ?ιμ?ν ?ε μια αγορά ?ο? ει?άγει με δολάρια ?ην ?λειο?η?ία ??ν ?ρο??ν??ν με?ά ?η δραμα?ική ????η ?η? εθνική? ?αραγ?γή? ?α ?ελε??αία ?ρ?νια.

??βέρνη?η ε?θύνη για α??ή ?ην κα?ά??α?η ?ε ένα «οικονομικ? ??λεμο» ?Π? αν?ι?ολί?ε??η? και ??ν εμ??ρ?ν, οι ο?οίοι κερδο?κο?ούν λιγο??ά δολάρια ?ο? διέθε?ε η κ?βέρνη?η για να ρ?θμί?ε?ε ?ο ε?ί?ημο ?ο?ο??? και ?ύμ??να με ?ο ?αράλληλο δολάριο.

?ι εν??ει? ε?ι?ειρημα?ι?ν και ανεξάρ?η??ν οικονομολ?γ?ν, α?? ?ην ?λε?ρά ?ο??, κα?ηγορούν ?ην κα?ά??α?η για ?ην ανεξέλεγκ?η ε?έκ?α?η ?η? νομι?μα?ική? βά?η? ?ε μ?ολιβάρο?? και η ανε?άρκεια ?ο? ?ο?ού ??ν δολαρί?ν με ?ο ε?ί?ημο ε?ι??κιο ?ο? κα?αβάλλει η κ?βέρνη?η, οι ??νθήκε? ?ο? ??ροδο?ούν ?η ζή?η?η και κα?ά ??νέ?εια ?ην ?ιμή ?ο? ?αράλληλο? δολαρίο?.

?αμ?άνιε? ???? α??ή ???έ? ?ι? μέρε? ?ο Sundde εί?ε ?αν ??νέ?εια ??ο ?αρελθ?ν ?ο κλεί?ιμο κα?α??ημά??ν και ?ην εξα?άνι?η ?ρο??ν??ν α?? ?ι? αγορέ?, αναγκάζον?α? ?ο?? ??λη?έ? να ?ρο??έρο?ν ?ο ?ρο??ν με α??λειε?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%