? ?λού?ο? ??η ?α?ινική ?μερική α?ξάνε?αι κα?ά 3,9% ?ε ένα ?ρ?νο ??α 8,1 ?ρι?εκα?ομμύρια δολάρια

? ?λού?ο? ?ε ιδι??ικά ?έρια ??η ?α?ινική ?μερική α?ξήθηκε κα?ά 3,9% ??α 8,1 ?ρι?εκα?ομμύρια δολάρια ?ο έ?ο? με?αξύ ??ν μέ??ν 2016 και 2017, ?ύμ??να με μελέ?η ?η? ον???η?α? Financial Credit Suisse ?ο? δημο?ιεύθηκε ?ήμερα.

?ενεύη, 14 ?ο? Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?λού?ο? ??α ?έρια ιδι???ν ??η ?α?ινική ?μερική α?ξήθηκαν κα?ά 3,9% ?ε 8,1 ?ρι? ????δολάρια ?ο ?ρ?νο α?? ?α μέ?α ?ο? 2016 και 2017, ?ύμ??να με ?ο η μελέ?η ?ο? ?ρημα?ο?ι????ικού ιδρύμα?ο? Credit Suisse ?ο? δημο?ιεύθηκε ?ήμερα. Σε ?αγκ??μιο ε?ί?εδο, η μελέ?η κα?έληξε ??ο ??μ?έρα?μα ??ι ο ?αγκ??μιο? ?λού?ο? ?ε ιδι??ικά ?έρια έ?ει α?ξηθεί α?? ?α μέ?α ?ο? 2016 έ?? ?α μέ?α 2017 6,4% ή 16.700 δι?εκα?ομμύρια, ?ο? αν?ι?ρο???εύει ?ον ?α?ύ?ερο ρ?θμ? ανά???ξη? α?? ?ο 2012 και ?αγκ??μιο? ?λού?ο?, 280 ?ρι?εκα?ομμύρια δολάρια.

Σύμ??να με ?ο έργο ?η? ?ρά?εζα? Swiss ?λού?ο? ανά ενήλικα ??η ?α?ινική ?μερική ανέρ?ε?αι ?ήμερα ?ε $ 19.049, ?αρο??ιάζον?α? αύξη?η 2,1%.

Σε ?ύγκρι?η, ο μέ?ο? ?ρο? ?αγκο?μί?? είναι $ 56.540, ?ο ο?οίο αν?ι?ρο???εύει αύξη?η 4,9% και ένα νέο ρεκ?ρ. Ω????ο, ?ο ?ά?μα με?αξύ εκείν?ν ?ο? έ?ο?ν ?ερι????ερο και εκείν?ν ?ο? είναι λιγ??ερο ?αγκο?μί?? είναι ?ημαν?ικ?, δεδομένο? ??ι ??ην κα?ά?αξη ?η? ? διανομή ?ο? ?λού?ο? δεί?νει ??ι 3.500 εκα?ομμύρια άνθρ??οι, ?ο? αν?ι??οι?ούν ??ο 70% ?λ?ν ??ν ενηλίκ?ν ??ον κ??μο, κα?έ?ο?ν λιγ??ερο α?? 10.000 δολάρια. ? μελέ?η ??ογραμμίζει ??ι ?α?ινική ?μερική ?ήμερα 460.000 άνθρ??οι με ?ερι????ερα α?? $ 1 εκα?ομμύριο, και ?ροβλέ?ει ??ι ?ο 2022 θα είναι μέ?ρι 54%, δηλαδή 706.000.

Σε ?αγκ??μιο ε?ί?εδο ??άρ?ο?ν 36 εκα?ομμύρια εκα?ομμ?ριού?οι ??ρα, με?ά ?ην έν?αξή νέα 2,3 εκα?ομμύρια μέ?α ?ε ένα ?ρ?νο.

?ια ?ι? ??ρε? ?η? ?εριο?ή?, η ?ραζιλία έ?ει 164.000 εκα?ομμ?ριού?ο?? και αναμένε?αι να α?ξηθεί κα?ά 81% μέ?ρι ?ο 2022, ?ε 296.000. < ?εξικ? ??ήρ?αν 84.000 εκα?ομμ?ριού?οι ??α μέ?α ?ο? 2017, ?ο?ο??? ?ο? θα α?ξηθεί ?ε 88.000 μέ?α ?ε ?έν?ε ?ρ?νια.

?ργεν?ινοί ?ν ?? με?αξύ, με?αξύ ??ν ο?οί?ν και με 30.000 εκα?ομμ?ριού?ο??, αριθμ?? θα ?αρο??ιά?ο?ν αύξη?η 127% έ?? ?ο 2022, ημερομηνία κα?ά ?ην ο?οία θα ??άρξο?ν 68.000, ?ύμ??να με ?ην έκθε?η.

??ρεια ?μερική και ?ην ??ρ??η αν?ι?ρο???εύο?ν ?ο 64% ?ο? ?λού?ο? ??ν νοικοκ?ρι?ν, αλλά μ?νο 17% ?ο? ενήλικο? ?ληθ??μού. ?κολο?θούν?αι α?? ?ην ??ία-?ιρηνικ?? (??ρί? ?ην ?ίνα και ?ην ?νδία), ?ην ?ίνα, ?η ?α?ινική ?μερική, ?ην ?νδία και ?ην ??ρική. Σ?η ?α?ινική ?μερική, ο ?λού?ο? αν?ι?ρο???εύει ?ο 9% ενηλίκ?ν, αλλά μ?νο ?ο 3% ?η? ?αγκ??μια? ?εριο??ία?.

? έκθε?η αναλύει λε??ομερ?? ?ι? οικονομίε? ?η? ?ραζιλία? και ?η? Χιλή?, και ?ι? αξι??ει? ??ην ?ερί????η ?η? Ν??ια? ?μερική? γίγαν?α? ?ο? η ??ρα έ?ει ??ο??εί ένα κρί?η ?ο? έ?ει μει??ει ?ον ?λού?ο ανά ενήλικα κα?ά 35% α?? ?ο 2011. ? ?ραζιλία είναι μια α?? ?ι? ?ολλέ? ??ρε? ??ι? ο?οίε? η ?λειο?η?ία ??ν ?ολι??ν έ?ει ?λού?ο με?αξύ 10.000 και $ 100.000, αλλά η ανι???η?α είναι ??ε?ικά ??ηλή.

??νο ?ο 1% ??ν ?λο??ι??ερ?ν κα?έ?ο?ν ?ο 44% ??ν ?εριο??ι?ν ??ν νοικοκ?ρι?ν ?η? ??ρα?.

? ?λού?ο? ??η ?ραζιλία δι?εκα?ομμύρια δολάρια και ?εριο??ία ανά ενήλικα ?ήμερα ανέρ?ε?αι ?ε 17.485 δολάρια. Σ?ην ?ερί????η ?η? Χιλή?, μια? α?? ?ι? ι???ρ??ερε? οικονομίε? ?η? ?α?ινική? ?μερική?, η ??ρα κα?αγρά?ει ?λού?ο 700.000 εκα?ομμύρια και 57.0000 άνθρ??οι με ?εριο??ία άν? ?ο? εν?? εκα?ομμ?ρίο? δολαρί?ν.

Σύμ??να με ?ην έκθε?η ?η? Credit Suisse, 79.000 ενήλικε? είναι μέ?α ??ο top 1% Πλού?ο? ανά ενήλικα ??η ??ρα α??ή ανέρ?ε?αι ?ε 52.800 δολάρια, ακριβ?? "λίγο" κά?? α?? ?ον ?αγκ??μιο μέ?ο ?ρο και "είναι ??ε?ικά ??ηλ?" ?ε ?ύγκρι?η με ?ο μεγαλύ?ερο μέρο? ?ο? "? Χιλή έ?ει ε?ί?η? μικρ??ερο ?ο?ο??? ενηλίκ?ν με ?λού?ο κά?? α?? 10.000 δολάρια α?? ?ον ?αγκ??μιο μέ?ο ?ρο (37% έναν?ι 70%) αλλά και ?ο?ο??? ενηλίκ?ν ελα?ρ?? ?άν? α?? 100.000 δολάρια ?ε ??έ?η με ?ην ?αγκ??μια ?ύγκρι?η (8% έναν?ι 9%).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%