? ανεργία ??ο ?εξικ? μει?θηκε ??ο 3,6% ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? 2017

ανεργία ?εξικ? ανήλθε ??ο 3,6% ?ο? οικονομικά ενεργού ?ληθ??μού (Π?Π) κα?ά ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? 2016, λιγ??ερο α?? 4% κα?ά ?ην ίδια ?ερίοδο ?ο? 2016, ανέ?ερε ?ήμερα ?θνικ? ?ν??ι?ού?ο Σ?α?ι??ική? και ?ε?γρα?ία? (INEGI).

?εξικ?, 14 ?ο? Νοεμβρίο? (EFE) .- ανεργία? ?ο? ?εξικού διαμορ??θηκε ?ε 3,6% ?ο? οικονομικά ενεργού ?ληθ??μού (Π?Π) κα?ά ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? 2016, λιγ??ερο α?? 4% κα?ά ?ην ίδια ?ερίοδο 2016, ανέ?ερε ?ο ?θνικ? ?ν??ι?ού?ο Σ?α?ι??ική? και ?ε?γρα?ία? (INEGI).

??? ?ον ?ούλιο έ?? ?ο Σε??έμβριο ?ο? ?ερα?μένο? ??ν ανέργ?ν ?ληθ??μού ανήλθαν ?ε 1,9 εκα?ομμύρια άνθρ??οι ?ε μια ??ρα με ένα PEA 54.400.000 ά?ομα, ?ο? αν?ι?ρο???εύο?ν ?ο 59,4% ?ο? ?ληθ??μού ηλικία? 15 ε??ν και άν?.

? ??οα?α??ολούμεν?ν ?ο? ?ληθ??μού, οι ο?οίε? δηλ?νον?αι ?ρειάζε?αι και ?η διαθε?ιμ??η?α να ?ρο??έρο?ν ?ερι????ερε? ?ρε? έργο ?ο? ?ο ε?άγγελμα ?α? ?ο? ε?ι?ρέ?ει, έ??α?ε ?ο 7% ?ο? ??ν?λο? κα?ε??μενα λιγ??ερο α?? ?ο 7,8% ανέ?ερε κα?ά ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? 2016.

? INEGI, η ο?οία θε?ρεί ?ο?? εργαζ?μενο?? να ά?ομα άν? ??ν 14 ε??ν ?ο? εργάζον?αι ?ο?λά?ι??ον έξι ?ρε? ?ην εβδομάδα και ?ε ο?οιαδή?ο?ε θέ?η, έδειξαν ??ι ο αριθμ?? ?ο? α?α??ολούμενο? ?ληθ??μού ανήλθε ?ε 52,4 εκα?ομμύρια ά?ομα (96,4%).

οι άνθρ??οι ??ην ανε?ί?ημη οικονομία αν?ι?ρο???ε?αν ?ο 57,2% ?ο? α?α??ολούμενο? ?ληθ??μού. Το 60,5% ?ο? α?α??ολούμενο? ?ληθ??μού ή?αν ??γκεν?ρ?μένο ??ι? ??ηρε?ίε?, ?ο 25,6% ??η βιομη?ανία, 13,3%. ?ρ??ογενή ?ομέα και 0,6% δεν ?ρο?δι?ρι?ε ?ην οικονομική ?ο?? δρα??ηρι??η?α.

68,5% ??ν μεξικανικ?ν εργαζομέν?ν είναι μι?θ??οί, α??οα?α??ολούμενοι 22,4%, 4,7% είναι άνθρ??οι ??ρί? ??αθερή ?ληρ?μή εργάζον?αι ?ε ε?ι?ειρή?ει? ή οικογενειακά οικ??εδα και ?ο 4,4% είναι εργοδ??η? ή εργοδ??η?. ?ε ε?ο?ικά διορθ?μένε? ?ειρέ?, ??ρί? ε?ο?ιακού? ?αράγον?ε? ανά ε?ο?ή, ?ο εν λ?γ? ?ρίμηνο ?ο ?ο?ο??? η ανεργία ανερ???αν ??ο 3,3% ?ο? Π?Π ?ε ?ύγκρι?η με ?ο ?ροηγούμενο ?ρίμηνο. Το ?εξικ? έ?ει 123,5 εκα?ομμύρια κα?οίκο??, ?ύμ??να με δημογρα?ικέ? ?ροβολέ? α?? ?ην ?ελε??αία α?ογρα?ή ?ο? ?ληθ??μού για ?ο 2017. Το 2016, 43,6% ?ο? ?ληθ??μού (53,4 εκα?ομμύρια) έζη?ε ??η ????εια, ?ύμ??να με ?ην έκθε?η ?ο? ?θνικού Σ?μβο?λίο? για ?ην Πολι?ική ?ξιολ?γη?η ?οιν?νική ?νά???ξη (Coneval).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%