? ?ο?α?εμάλα έ?ει 3,2 εκα?ομμύρια ά?ομα ?ο? ενδια?έρον?αι να ξεκινή?ο?ν μια ε?ι?είρη?η

Σ?η ?ο?α?εμάλα ??άρ?ο?ν 3,2 εκα?ομμύρια άνθρ??οι ?ο? ενδια?έρον?αι να ξεκινή?ο?ν μια ε?ι?είρη?η, μια ε?ι?ειρημα?ική ?ηγή ?ο? α?οκαλύ?θηκε ?ήμερα.

- Σ?η ?ο?α?εμάλα ??άρ?ο?ν 3,2 εκα?ομμύρια άνθρ??οι ?ο? ενδια?έρον?αι να ξεκινή?ο?ν μια ε?ι?είρη?η, ?ήμερα α?οκάλ??αν μια ε?ι?ειρημα?ική ?ηγή.

??γ? α??ού ?ο? μεγάλο? δ?ναμικού, ο Σύνδε?μο? Guatemalteca de Exportaciones (Agexport) οδηγεί ?ο ?ρ?γραμμα "Empréndete ?ξαγ?γή", η ο?οία ?αρέ?ει βι??ιμε? εργαλεία για ?ο?? ε?ι?ειρημα?ίε?, ο ?ορέα? ανα?έρει ?ε ανακοίν??ή ?ο?.

Το ?ρ?γραμμα έ?ει ?ην ??ο??ήριξη ?ο? ?έν?ρο? ??ι?ειρημα?ικ??η?α? Kirzner ?ο? Πανε?ι??ημίο? Francisco Marroquín (UFM) και ?ο? ?ρογράμμα?ο? AL-Invest 5.0, έργο ?ρημα?οδο?ούμενο α?? ?ην ??ρ??α?κή ?ν??η. ? Agexport, για δεύ?ερη ??νε?ή ?ρονιά ?ην εβδομάδα, ?ραγμα?ο?οίη?ε ?ο ?ρ?γραμμα, ??ο ο?οίο ??μμε?εί?αν 25 ε?ι?ειρημα?ίε? ?η? ?ο?α?εμάλα?.

Τα δεδομένα α?? ?ην Global Business Monitoring ?ο? UFM ? ?ο?α?εμάλα είναι ?ε 3,2 εκα?ομμύρια ανθρ??ο?? ?ο? θέλο?ν να ξεκινή?ο?ν μια ε?ι?είρη?η, ο δια?ειρι??ή? ?ομέα ?η? με?α?οίη?η? Agexport, δήλ??ε ο Aida Fernandez.

??? ?ο ?ύνολο α???, 54,8% είναι άνδρε? και ?ι? ???λοι?ε? γ?ναίκε?. ? ?ομέα? ?η? με?α?οίη?η? εξήγαγε ??νολικά 1.042,2 εκα?. δολάρια α?? ?ον ?ανο?άριο και ?ον ?ύγο???ο και ?ον δεύ?ερο ?α?ύ?ερα ανα??????μενο ??ο?ομέα (17%) ?ρο?ίμ?ν και ?ο??ν. ?ο ?ρέ?ον έ?ο?.

? έρε?να α?οκαλύ??ει ε?ί?η? ??ι οι ε?ι?ειρημα?ίε? ?? ε?ί ?ο ?λεί??ον δεν ??ερβαίνει ?α 34 ?ρ?νια και να ξεκινή?ε?ε ?ην ε?ι?είρη?ή ?α? με μέ?ο ?ρο 1.000 Quetzales (US $ 136,6).

" ? ε?ι?ειρημα?ικ??η?α α?αι?εί αρκε?ά εργαλεία για ?ην ε?ί?ε?ξη ?η? ?ριμ??η?ά? ?η?, με?αξύ ??ν ο?οί?ν η ?ρημα?οδ??η?η και ??νοδεία ??ν ήδη ενο?οιημέν?ν ε?ι?ειρημα?ι?ν », εξήγη?ε ο Φερνάν?ε?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%