? ???ανία ?ρο???ρεί ??ι? ??ρε? ?ο? δε?μεύον?αι για ?η μεί??η ?ο? άνθρακα ?ο 2050

? ???ανία ?ρο???ρη?ε ?ήμερα ??η διά?κε?η κορ??ή? για ?ο κλίμα ?η? ??ννη? (COP23) ??ην Πλα???ρμα ?ο? 2050, ?ο? α?ο?ελεί?αι ήδη α?? 26 ??ρε? ?ο? δε?μεύον?αι ε?ι?ήμ?? να α?οκε?αλί?ο?ν ?ην οικονομία ?ο?? ??α μέ?α ?ο? αι?να. για να μην ?αράγο?ν ?ερι????ερε? εκ?ομ?έ? α?? εκείνε? ?ο? μ?ορούν να α?ορρο?ή?ο?ν ?α οικο????ήμα?α ?ο?? με ???ικού? μη?ανι?μού?.

??ννη (?ερμανία) 14 Νοεμβρίο? (EFE) .- η ???ανία εν?ά?θηκε ?ήμερα ??ο κλίμα ?ύνοδο κορ??ή? ?η? ??ννη? (COP23) ??ην ?λα???ρμα ?ο 2050 και α?ο?ελεί?αι α?? 26 ??ρε? ?ο? δε?μεύον?αι ε?ί?ημα να α?αλλάξει α?? ?δρογονάνθρακε? ?ο?? οικονομία ?ο? με?αίο? αι?να, δηλαδή δεν ?αράγει ?ερι????ερε? εκ?ομ?έ? α?? εκείνε? ?ο? μ?ορούν να α?ορρο?ή?ο?ν ?α οικο????ήμα?α ?ο?? με ???ικού? μη?ανι?μού?. ? ?λα???ρμα ?ο? 2050, ?ο? δημιο?ργήθηκε ?ριν α?? ένα ?ρ?νο ??ο ?λαί?ιο ?η? η ?θη?η ?η? Laurence Tubiana - εξομοι??ή ?ο? κλίμα?ο? ?η? ?αλλία? και ?ο? ?ημερινού διε?θ?ν?ή ?ο? ??ρ??α?κού ?λιμα?ικού ?δρύμα?ο? - ??ο?εύει "να ??είλει ένα ι???ρ? μήν?μα ??ο?? ε?ενδ??έ? ?ο? κοι?άζο?ν οι ορίζον?ε? ??ν 20 και 30 ε??ν για να ?ο?οθε?ή?ο?ν ?α ?εριο??ιακά ?ο?? ??οι?εία, οι ??ρε? έ?ο?ν δε?με??εί για ολική μεί??η ?ο? άνθρακα μέ?ρι ?α μέ?α ?ο? αι?να », δήλ??ε. ?ε ?ην ?ρο???ρη?η ?η? ???ανία? και ?η? Φινλανδία? ??ί?η?, εν?ά?θηκε ?ήμερα), ?ην ?λα???ρμα και εν?νει 26 ??ρε?, ??μ?εριλαμβανομένο? ?ο? ?αναδά, ?ο ?εξικ?, ?ην ??αλία, ?ην ????α Ρίκα, ?ραζιλία, ?ρε?ανία, ?η ?αλλία, ?η ?ερμανία, ?η Νορβηγία, ?ην ?λβε?ία, ?η Σο?ηδία, ?ην ?ίνα, ?ην ?νδία, ?η Ρ??ία, ή η ίδια η ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή. Σ?ην ομιλία ?η? για ?ην ανακοίν??η ?η? έν?αξη? ?η? ???ανία? ??ην ?λα???ρμα, ο ε?ικε?αλή? ?η? κλιμα?ική? αλλαγή? ?η? κ?βέρνη?η?, Valvanera Ulargui, ε?ε?ήμανε ??ι η ?μήμα "μοιράζε?αι ?ο ?ραμα α??ή? ?η? ?ρ??οβο?λία?, ?ην ηγε?ία και ?η βεβαι??η?α ??ι δεν θα ??άρξει με?άβα?η εάν δεν ?ρ?κει?αι για με?άβα?η με ?αμηλ? ορίζον?α άνθρακα."

είναι ?ε?ει?μένοι για ?α ο?έλη ?ο? α??ή η με?άβα?η θα ?έρει και ??ι? δύο ?ολί?ε? και ?ην οικονομία «?ρ??θε?ε.

Ω? εκ ?ού?ο?,» ??ερούν?αι ??ν δημ??ι?ν ?ολι?ικ?ν και ρ?θμι??ικ?ν ?λαι?ί?ν ?α?ήνεια ??ι δίνο?ν ένα μήν?μα ??ο?? ε?ενδ??έ? ???ε να αρ?ί?ο?ν να ??εδιάζο?ν ?ι? ε?ι?ειρή?ει? ?ο?? αν?ιμε???ίζον?α? μια αλλαγή ??ρα?ηγική? ?ρο? καθαρέ? ε?ενδύ?ει? και ?ε?νολογίε? ?αμηλή? ?εριεκ?ικ??η?α? ?ε άνθρακα », ε?ιβεβαί??ε διε?θ?ν?ή? ?ο? ι??ανικού ?ρα?είο? για ?ην ?λιμα?ική ?λλαγή ??ην ομιλία ?ο?.

Ulargui εξήγη?ε ??ι ?ο ?μήμα ?ο? εργάζε?αι ?άν? ?ε ένα ?λιμα?ική ?λλαγή ν?μο? και ?η? ενεργειακή? με?άβα?η? «θα είναι η ?ο? θα διανείμει ?λε? ?ι? ?ρο??άθειε? για ?η μεί??η ??ν εκ?ομ??ν με?αξύ ??ν οικονομικ?ν ?ομέ?ν και θα καθιερ??ει ?α?ή διακ?βέρνη?η και ε?αρκή ?ρημα?οδ??η?η. "

? ν?μο? α????, ?ρ??θε?ε, θα έ?ει μια ??ρα?ηγική για ?η μεί??η ??ν ανθρακού??ν εκ?ομ??ν έ?? ?ο 2050, ???? α??ή ?ο? έ?ο?ν ήδη οι ?ερι????ερε? ??ρε? α??ή? ?η? ?λα???ρμα?, εν??? ?ο? ο?οίο? μ?ορεί να αναλ?θεί κα?ά ???ον ?α μέ?ρα ? κ?βέρνη?η ?αίρνει ?ο ?αρ?ν είναι ?ύμ??νη με ?ον ????ο ?η? α?οκρ???ογρά?η?η? ?ο? ?ρ?κει?αι να ε?ι?ε??θεί ?ο 2050. ? ??μ??νία ??ν Παρι?ί?ν, ?ο? εγκρίθηκε ?ο 2015 α?? ??εδ?ν 200 ??ρε?, ?άλε?ε ?ην ανά???ξη μακρο?ρ?νι?ν διαδρομ?ν για ?η μεί??η ??ν ανθρακού??ν εκ?ομ??ν (2050) με ????ο να ?ρη?ιμεύ?ο?ν ?? οδηγ?? για να μάθο?με αν α??? ?ο? γίνε?αι βρα???ρ?θε?μα είναι ??ο ????? δρ?μο.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%