? ?? ??μ??νεί με ?ον ?ρο??ολογι?μ? ?ο? για ?ο 2018 με αύξη?η ??ν κονδ?λί?ν για ?ην α?α???λη?η

?ι ??ρε? ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (??) και ?ο? ??ρ??α?κού ?οινοβο?λίο? κα?έληξαν ?ήμερα ?ε ??μ??νία ??ε?ικά με ?ον κοινο?ικ? ?ρο??ολογι?μ? για ?ο 2018 ?ην α?γή, η ο?οία α?ξάνε?αι κα?ά 1,4% ?ε ?ύγκρι?η με ?ο 2017, 160,100 εκα?ομμύρια ε?ρ?, και θα διαθέ?ο?ν ?ερι????ερο α?? ?ο ήμι?? α???ν για ?ην ?ρο?θη?η ?η? α?α???λη?η?, ?η? ανά???ξη? και ?η? ??νο?ή?.

- ?ι ??ρε? ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (??) και ?ο ??ρ??α?κ? ?οινοβούλιο κα?έληξαν ?ε ??μ??νία ??ε?ικά με ?ον κοινο?ικ? ?ρο??ολογι?μ? για ?ο 2018 ?ην α?γή, η ο?οία α?ξήθηκε κα?ά 1,4% ?ε ??έ?η με ?ο 2017, έ?? 160.100 εκα?. ε?ρ? και θα διαθέ?ει ?άν? α?? ?ο ήμι?? α???ν για ?ην ?ρο?θη?η ?η? α?α???λη?η?, ?η? ανά???ξη? και ?η? ??νο?ή?. "? ?ρο??ολογι?μ?? ?ο? 2018 ε?ικεν?ρ?νε?αι ?ε ?ρο?εραι??η?ε? ???? να ενι??ύ?ει ?ην οικονομική ανά???ξη και ?η δημιο?ργία θέ?ε?ν εργα?ία?, να ενι??ύ?ει ?ην α??άλεια και να αν?ιμε???ί?ει ?ι? ?ροκλή?ει? ?ο? θέ?ει η με?ανά??ε??η ", ανέ?ερε ?ε δήλ??ή ?ο? ο ????ο?ργ?? ?ικονομικ?ν ?η? ??θονία?. Mart Kivine, η ??ρα ?ο? ο?οίο? κα?έ?ει ?ην εκ ?ερι?ρο?ή? ?ροεδρία ?ο? Σ?μβο?λίο?.

?ι ορι??ικοί λογαρια?μοί έ?ο?ν εγκριθεί με?ά α?? μια ??νεδρία?η ?ο? ?άν? α?? 16 ?ρε? ?ριν α?? ?ερι????ερο α?? δύο εβδομάδε? δια?ραγμα?εύ?ε?ν, ?ο? ?ε 160.100 εκα?ομμύρια ε?ρ? οι αναλή?ει? ??ο?ρε??ε?ν (μέγι??ο ?ο?? μελλον?ικ?ν ?ληρ?μ?ν ??ι? ο?οίε? μ?ορεί να δε?με?θεί η ??) και ?ε 144.700 εκα?ομμύρια ?ληρ?μέ? (?ραγμα?ικέ? δα?άνε?). για ?ο 2018 είναι 1,4% ??ηλ??ερο α?? ?, ?ι ?ο 2017 (157,860 εκα?. ?ε αναλή?ει? ??ο?ρε??ε?ν) και ?? ??νήθ?? βρί?κε?αι ??η μέ?η ?η? θέ?η? ?ο? ζή?η?ε ?ο ??ρ??α?κ? ?οινοβούλιο (162,550 εκα?.) και ?ο Σ?μβούλιο (159.000 ε?ρ?), ένα θε?μικ? ?ργανο ?ο? εκ?ρο???εί ??ρε? ?ο? είναι ??εύθ?νε? για ?ην ?λήρ??η ??ν κοινο?ικ?ν ?αμεία.

? ?α?ύ?ερα ανα??????μενη ??οι?είο (2,8%) ?ροορίζε?αι για ?ην «ανά???ξη έξ??νη και ??ρί? α?οκλει?μού?», ?ε 77.534 εκα?ομμύρια ε?ρ?, εκ ??ν ο?οί?ν 22.001 εκα?ομμύρια ?ροορίζον?αι για ?ι? ?ρ??οβο?λίε? για ?η βελ?ί??η ?η? αν?αγ?νι??ικ??η?α? και ?ην ενί????η ?η? α?α???λη?η? (3,2% ?ερι????ερο α?? ?, ?ι ?ο 2017) 55,532 (2,7% ?ερι????ερο) ??α διαρθρ??ικά ?αμεία και ?ο Ταμείο Σ?νο?ή?. ? θέ?η α??ή ?εριλαμβάνει 11,200 εκα?ομμύρια ε?ρ? για ?ο ?ρ?γραμμα έρε?να? και καινο?ομία? ?ο? ?ρογράμμα?ο? Horizon 2020, άλλα 2,000 εκα?ομμύρια για ?ο ??ρ??α?κ? Ταμείο Σ?ρα?ηγικ?ν ??ενδύ?ε?ν (EFSI), 354 εκα?ομμύρια ε?ρ? για ?ο ?ρ?γραμμα COSME να ??ο??ηρίξο?ν ?ι? μικρέ? και με?αίε? ε?ι?ειρή?ει?, ή 350 εκα?ομμύρια για ?ην ?ρ??οβο?λία ? α?α???λη?η ??ν νέ?ν, με?αξύ άλλ?ν.

? γραμμή ?ροοριζ?μενη να ενι??ύ?ει ?η γε?ργία α?ξάνε?αι ε?ί?η? κα?ά 1,2%, ??α 59,285 εκα?ομμύρια ε?ρ?. (18,5%) ?ε 3,493 εκα?ομμύρια ε?ρ? και ?η λεγ?μενη Παγκ??μια ??ρ??η (8,3%) ?ε 9,569 εκα?ομμύρια ε?ρ?, ?αρά ?η ?ημα?ία ?ο? α?οδίδο?ν ???ο ?ο ??ρ??α?κ? ?οινοβούλιο ??ο και οι ??ρε? και ??ι? δύο.

??νολικά, ?ερί?ο? 4.100 εκα?ομμύρια θα α?ιερ?θούν ??η δια?είρι?η ??ν ?ροκλή?ε?ν ?η? με?ανά??ε??η? και ?η? α??άλεια?, δήλ??ε η ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή, ?ρο?θέ?ον?α? ??ι 40 εκα?ομμύρια θα ?ρε?να ??ον ?ομέα ??ν αμ?ν?ικ?ν ?ε?νολογι?ν. Το ??ρ??α?κ? ?οινοβούλιο, α?? ?ην ?λε?ρά ?ο?, εξέ?ρα?ε ?ην ικανο?οίη?ή ?ο? για ?ην αύξη?η ??ν κονδ?λί?ν για ?ο?? οργανι?μού? ?ο? ??νδέον?αι με ?ην α??άλεια (??ρ???λ, ? Eurojust και η ??ρ??α?κή Υ?ηρε?ία ??ύλο? EASO). ??ί?η?, ?ο ?οινοβούλιο δήλ??ε ??ι ?α ?ροεν?αξιακά κονδύλια ?ρο? ?ην ?? ?ο? ?ορηγήθηκαν ??ην Το?ρκία μει?θηκαν κα?ά 150 εκα?. ??ρ? και ?έθηκαν ?ε ε?αρμογή ε?ι??λά??ε?αι να δε?μεύ?ει άλλα 70 εκα?ομμύρια, λαμβάνον?α? ????η ?ην «ε?ιδείν??η ?η? κα?ά??α?η? ?ε ??έ?η με ?ην ανη???ία για ?η δημοκρα?ία, ?ο κρά?ο? δικαίο? και ?α ανθρ??ινα δικαι?μα?α» ??ην

"?ια εκείνο?? ?ο? α?οκλίνο?ν α?? ?α δημοκρα?ικά μα? ?ρ????α και ?αραβιάζο?ν ?α θεμελι?δη δικαι?μα?α, έ?ο?με ??είλει ένα ?α?έ? μήν?μα ??ι ?α ?ρήμα?α ?ο? ?αρέ?ει η ?? δεν ?ηγαίνο?ν ?ροι «, εί?ε ο ηγέ?η? ?ο? ?οινοβο?λίο? για ?ι? δια?ραγμα?εύ?ει? για ?ον ?ρο??ολογι?μ?, η ρο?μανική ε?ρ?βο?λε??ή? Siegfried Muresan.

???ή η ?ερικο?ή κονδ?λί?ν έν?αξη ή?αν εναν?ίον ??ν αρ?ηγ?ν κρα??ν και κ?βερνή?ε?ν κα?ά ?η ?ύνοδ? ?ο? ?ον ?κ??βριο λ?γ? ανη???ι?ν για ?ην ?αρα??ρ?μενη Το?ρκία, ??ην ο?οία ?ορηγούν?αι κε?άλαια για να ?ον βοηθή?ο?ν ??ην ?ορεία ?ρο? ?ην έν?αξή ?η? ??ην ??. ?ια να ?εθεί ?ε ι??ύ, ?ο ??ρ??α?κ? ?οινοβούλιο και ?ο Σ?μβούλιο ?ρέ?ει ακ?μη να δ??ο?ν ?ην ?ελική ?ο?? έγκρι?η ?ι? ε??μενε? δύο εβδομάδε?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%