Το ??γ?Π ?η? Χιλή? α?ξήθηκε κα?ά 2,2% ?ο ?ρί?ο εξάμηνο ?ο? 2017

Το ?καθάρι??ο ?γ??ριο Προ??ν ?η? Χιλή? α?ξήθηκε κα?ά 2,2% ?ε ε?ή?ια βά?η ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο??, ?ύμ??να με ?ι? ?ρο?δοκίε? ?η? αγορά? και ??ν εμ?ειρογν?μ?ν?ν, ???? ανα?έρει ?ήμερα η ?εν?ρική Τρά?εζα.

Το ?καθάρι??ο ?γ??ριο Προ??ν ?η? Χιλή? α?ξήθηκε κα?ά 2,2% ?ε ε?ή?ια βά?η ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο??, ?ύμ??να με ?ι? ?ρο?δοκίε? ?η? αγορά? και ??ν εμ?ειρογν?μ?ν?ν, ???? ανα?έρει ?ήμερα η ?εν?ρική Τρά?εζα. ? αριθμ?? α???? αν?ι?ρο???εύει ε?ι?ά??ν?η ?ο? ρ?θμού οικονομική? δρα??ηρι??η?α? ??η ν??ια ??ρα, ?ο? ο?οίο? ?ο ??Π ?ημεί??ε αύξη?η μ?λι? 0,1% κα?ά ?ην ?ρ??η ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? 2017 και ?ο 1,0% ??η δεύ?ερη. ?ε ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? έ?ο??, η οικονομία ?η? Χιλή? ??γκέν?ρ??ε μια αύξη?η 1,1% ?ε ε?ή?ια βά?η α?? ?ον ?ανο?άριο έ?? ?ον Σε??έμβριο 2017. Σύμ??να με ?ην έκθε?η, ?ε ε?ο?ικά διορθ?μένο?? ?ρο??, ?ο ??Π ?ημεί??ε αύξη?η 1,5% ?ε ?ύγκρι?η με ?ο ?ροηγούμενο ?ρίμηνο. ?ο?ο???, με?ά ?ην εγγρα?ή δύο εργά?ιμε? ημέρε? λιγ??ερο α?? ?, ?ι κα?ά ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? 2016.

? κύριο? ?αράγον?α? ?η? ανά???ξη? ή?αν ??ον ?ομέα ?η? εξ?ρ?ξη?, η ο?οία με?ά α?? δύο ?ρ?νια ??ο κ?κκινο ?κ?ραρε ένα αύξη?η? ή?αν 7,5%, ακολο?θούμενη α?? ?ι? ??ηρε?ίε? (3,1%) και ?ο εμ??ριο (4,4%), αν?ι??αθμί??ηκε εν μέρει α?? ?η μεί??η ?ο? 6,0% ?ο? κα?α?κε?α??ικού ?ομέα, δήλ??ε Bank ?εν?ρική.

??ον α?ορά ?ι? δα?άνε?, ?ο ??Π ?ροήλθε α?? ?ην εγ??ρια ζή?η?η, η ο?οία α?ξήθηκε κα?ά 2,5% ?ο ?ρ?νο, α?ού ε?εκ?άθηκε 3,8% ?ο ?ροηγούμενο ?ρίμηνο, α?ο?έλε?μα με γν?μονα κ?ρί?? α?? ?ην κα?ανάλ??η ??ν νοικοκ?ρι?ν (1,9%) και, ?ε μικρ??ερο βαθμ?, α?? ?ι? ε?ενδύ?ει? (0,8%). Το ακαθάρι??ο εθνικ? διαθέ?ιμο ει??δημα α?ξήθηκε κα?ά 3,8% και η ??νολική ακαθάρι??η α?ο?αμίε??η ανήλθε ?ε 22% ?ο? ??Π ?ε ονομα??ικέ? ?ιμέ?, με εθνικ? ?ο?ο??? α?ο?αμίε??η? 19,7% ?ο? ?ρο??ν?ο? και εξ??ερική εξοικον?μη?η 2,2% ??Π, ?ο? αν?ι??οι?εί ??ο έλλειμμα ?ο? ι?οζ?γίο? ?ρε?ο???ν ??ναλλαγ?ν. Παράλληλα, οι εξαγ?γέ? α?ξήθηκαν κα?ά 3,0% ?ε ε?ή?ια βά?η ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο, αν?ι??ρέ?ον?α? ?α ?ρία ?έ?αρ?α εν? οι ει?αγ?γέ? α?ξήθηκαν κα?ά 4,4% ?ε ?ύγκρι?η με ?ην ίδια ?ερίοδο ?ο? 2016, ε?ιβεβαι?νον?α? ?η θε?ική ?ά?η ?ο? εμ?ανίζε?αι α?? ?ο ?έλο? ?ο? ?ερα?μένο? έ?ο??. ? ?εν?ρική Τρά?εζα ?νέ?ερε ε?ί?η? ??ι, ?ύμ??να με ?ην ?ολι?ική αναθε?ρη?η? ??ν εθνικ?ν λογαρια?μ?ν, ο ρ?θμ?? αύξη?η? ?ο? ??Π ?αρέμεινε ??ο 0,1% ?ο ?ρ??ο ?ρίμηνο και α?ξήθηκε α?? 0,9% ?ε 1,0% ?ο δεύ?ερο ?ρίμηνο.

Το ?ροηγούμενο έ?ο? ?ο ??Π ?η? Χιλή? α?ξήθηκε κα?ά 1,6% και ?ο 2017 ε?ί?ημε? και ιδι??ικέ? ?ροβλέ?ει? ??μ??νούν ??ι θα κλεί?ει ??ο 1,5%, αν και με καλή ?ι ?ρο?δοκίε? για ?ο 2018, ??αν ?ύμ??να με ?ην ?εν?ρική Τρά?εζα θα α?ξηθούν ?ε μια ?εριο?ή με?αξύ 2,5 και 3,5%, εν? η κ?βέρνη?η ??οι?ημα?ίζει ?ε μια αύξη?η 3,0%.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%