?ι ξένε? ε?ενδύ?ει? ??ο ?εξικ? α?ξήθηκαν κα?ά 10% ?ο?? ?ρ??ο?? εννέα μήνε? ?ο? 2017

Το ?εξικ? κα?έγρα?ε 21,754 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε ξένε? άμε?ε? ε?ενδύ?ει? (???) ?ο?? ?ρ??ο?? εννέα μήνε? ?ο? 2017, αν?ι?ρο???εύον?α? αύξη?η κα?ά 10% ?ην ίδια ?ερίοδο ?ο? έ?ο?? ?ροηγούμενο, ανέ?ερε ?ήμερα ?ο Υ?ο?ργείο ?ικονομία?.

?εξικ?, 21 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?εξικ? κα?αγρά?ηκαν 21.754 εκα?ομμύρια ?ε άμε?ε? ξένε? ε?ενδύ?ει? (FDI) κα?ά ?ο?? ?ρ??ο?? εννέα μήνε? ?ο? 2017, ?ο? αν?ι?ρο???εύει αύξη?η 10% ?ε ??έ?η με ?ο ίδια ?ερίοδο ?ο? ?ροηγούμενο? έ?ο??, ανέ?ερε ?ο ??ο?ργείο ?ικονομία?.

?α?ά ?η διάρκεια ?η? διοίκη?η? ?ο? ?ροέδρο? Enrique Peña Nieto (2012-2018), η ??ρα ?????ρεύ?ει ??νολικά 163.157 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε ξένε? άμε?ε? ε?ενδύ?ει?, οι ο?οίε? ??ερβαίνο?ν κα?ά 3,5% ?ο ?εξο?αλικ? ????ο ?ο? καθορί??ηκε ??ο ?θνικ? ?να???ξιακ? Σ?έδιο 2013-2018. ??νο ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? έ?ο?? κα?αγρά?ηκαν 5.716 εκα?ομμύρια ε?ρ?. δολάρια, η ο?οία ?ημεί??ε αύξη?η 32,5% ?ε ?ύγκρι?η με ?ην ?ροκα?αρκ?ική μορ?ή ?η? αν?ί??οι?η? ?ερι?δο? ?ο? 2016.

?έ?ρι ??ιγμή? ?ο 2017, οι ??? ?ροήλθε α?? ?ι? ε?αιρείε? ?ο? ?εριλαμβάνει 2.662 ?ο εξ??ερικ? κε?άλαιο και οι νέε? ε?ενδύ?ει? αν?ι?ρο???ε?αν ?ο 40,3%. Σ?εδ?ν οι μι?έ? άμε?ε? ξένε? ε?ενδύ?ει? (47,8%) ?ροήλθαν α?? ?ι? ?ν?μένε? Πολι?είε?. %), Τον ?αναδά (7,7%), ?η ?ερμανία (6,3%) και ?ην ????ραλία (5,7%), ανέ?ερε η ?ραμμα?εία. ??ον α?ορά ?ο?? ?ομεί?, ο κα?α?κε?α??ή? αν?ι?ρο???ε?ε ?ο 43,4%. (12,1%), ?ι? ?ρημα?ο?ι????ικέ? ??ηρε?ίε? (11,3%), ?ι? με?α?ορέ?, ?ο ?α??δρομείο και ?ην α?οθήκε??η (11,2%) και ?ο εμ??ριο (7,4%). έ??ι ???ε να ??ο??ούν μια "ανοδική ε?ικαιρο?οίη?η ??α διαδο?ικά ?ρίμηνα".

"??νο ?α ?ροκα?αρκ?ικά ??οι?εία ?ο? δημο?ιεύθηκαν ???ε ??γκρίνον?αι για να α?ο?ε??θεί ??ρεβλ??ει? ", δήλ??ε η ?ραμμα?εία, ?ρο?θέ?ον?α? ??ι η μεθοδολογία για ?ον ?ρο?διορι?μ? ??ν ??? βα?ίζε?αι ?ε διεθνή ?ρ????α ?ο? ορίζον?αι α?? ?ο ?ιεθνέ? Νομι?μα?ικ? Ταμείο (?ΝΤ) και ?ον ?ργανι?μ?. για ?ην οικονομική ??νεργα?ία και ανά???ξη (??Σ?).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%