? ?ενεζο?έλα έ?ει ?άν? α?? 1,2 δι?εκα?ομμύρια δολάρια καθ???ερημένα, ?ύμ??να με έναν ανα?ληρ??ή

? βο?λε??ή? ?η? ?ενεζο?έλα? José Guerra, ?ρ?εδρο? ?η? ??ι?ρο?ή? ?ικονομικ?ν ?η? ?θνο??νέλε??η? (?οινοβούλιο), δήλ??ε ?ήμερα ??ι η ??ρα είναι ?ε αδ?ναμία ?ληρ?μή? ?ε ??έ?η με ?ην ?ληρ?μή άν? ??ν 1.200 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε ??κο ?ρο? ?ο?? κα???ο?? ?ο? εξ??ερικού ?ρέο?? ?ο??.

?αράκα?, 21 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? βο?λε??ή? ?η? ?ενεζο?έλα? José Guerra, ?ρ?εδρο? ?η? ??ι?ρο?ή? ?ικονομικ?ν ?η? ?θνική? Σ?νέλε??η? (?οινοβούλιο), δήλ??ε ?ήμερα ??ι η ??ρα είναι ?ε αδ?ναμία ?ληρ?μή? ?ε ??έ?η με κα?αβολή ?ερι????ερ?ν α?? 1.200 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε ??κο?? ??ο?? κα???ο?? ?ο? εξ??ερικού ?ρέο?? ?η?.

«? κ?βέρνη?η (κρα?ική ?ε?ρελα?κή ε?αιρεία) PDVSA δια?ηρεί?αι ?ε κα?ά??α?η αθέ?η?η? ?άν? 1.200 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε ??κο?? α?? α??ά ?α ομ?λογα, έ??ι ενεργο?οίη?αν ?η μη ?ληρ?μή α???ν ??ν ?ληρ?μ?ν », δήλ??ε ο νομοθέ?η? ?ε δήλ??η ?ο? ??άλθηκε δημο?ιογρά?ο??. ? αν?ί?αλο? δήλ??ε ??ι η εθνική οικονομική κρί?η "ε?ι?α?ύνε?αι δραμα?ικά" εν? οι ?ληρ?μέ? εξ??ερικού ?ρέο?? ?ο? εκ?λήρ??ε η κ?βέρνη?η ?ο? Nicolás Maduro Το?? ?ελε??αίο?? μήνε? «?ι κα?α?ιεί ?α ??ρρίκν??η δολάρια ?ο? ?ρέ?ει να ?άει ?ρο? ?ην ?εν?ρική Τρά?εζα» (BCV).

Guerra εί?ε ε?ί?η? ??ι κα?ά ?ο ?ρ??ο δεκα?ενθήμερο ?ο? Νοεμβρίο? «α?? ?ην ά?ο?η ??ή?ια ?α ?ρήμα?α ?ο? δημιο?ργούν?αι α?? ?ο BCV α?ξήθηκαν 1.070%. «

εί?ε ??ι α???» ?α ?ρήμα?α α?? ?ο ?ί?ο?α «δημιο?ργεί?αι α?? ?ον εκδ??η να» ?ρημα?οδο?ή?ει ?ο δημο?ιονομικ? έλλειμμα και ?ο PDVSA ??α?μένα «και ?α?αγγέλλει ??ι α??έ? οι ?ρακ?ικέ? «ενι??ύο?ν» ?ην ??ο?ίμη?η ?ο? βολιβαριανού και ?ο? ??ερ?ληθ?ρι?μού ??ο ?ε?ρελα?κ? έθνο?. ? οικονομολ?γο? ε?ε?ήμανε ??ι ?λοι α??οί οι ?αράγον?ε? έ?ο?ν ε?ηρέα?ε αρνη?ικά ?ην αμοιβή ?η? ?ενεζο?έλα? εργαζομέν?ν, ?ο?? ο?οίο?? α?οκάλε?ε «κά?ο?οι μ?ολιβάρ ??ην ?ροε?ιλογή», ?????ο? αν?ιμε???ίζο?ν έλλει?η ?ρο?ίμ?ν, καθ?? καθημερινά, ?α ?άρμακα και ?α ???ικά ?ρήμα?α. ? Maduro διέ?αξε α??? ?ο μήνα να ανα?ρημα?οδο?ή?ει και να αναδιαρθρ??ει "?λε? ?ι? εξ??ερικέ? ?ληρ?μέ?" ?η? ??ρα?, αν και διαβεβαί??ε ??ι θα ρε???ο?οιή?ει ?α 1,121 δι?. δολάρια ?ληρ??ο?ν οι κά?ο?οι εν?? α?? ?α ομ?λογα κρα?ικ?ν ?ε?ρελαίο?.

?ρι?μένα ?ρημα?ο?ι????ικά ιδρύμα?α έ?ο?ν δηλ??ει ?ην ανα??ολή ??ν ?ληρ?μ?ν ?ρο? ?ην λεγ?μενη ??ολιβαριανή ε?ανά??α?η.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%